Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

ZAJRA s.r.o., Sása 713, Lehnice 930 37
IČO 51 646 323, DIČ 212 073 85 98
Tel. č.: 0940/840 240, mail: info@latkyzlasky.sk

Zapísané v OR Trnava  Vložka číslo: 42074/T

(ďalej len “predávajúci”)

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.latkyzlasky.sk. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom e-shopu súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú v e-shope.

Podľa Zbierky zákonov č. 618/2003 v znení neskorších predpisov si spoločnosť Zajra s.r.o. vyhradzuje všetky autorské práva na textový a fotografický materiál na všetkých stránkach www.latkyzlasky.sk. Pokiaľ budú zistené prípady kopírovania textov, fotiek a používanie našich fotografií viditeľne upravených iným používateľom /odstránené naše logo, vodoznaky a iné/ budeme toto porušenie riešiť všetkými dostupnými právnymi úkonmi s finančným odškodnením za porušovanie autorských práv.

1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci odošle prostredníctvom objednávkového formuláru návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu. Objednávka slúži ako návrh zmluvy. Kúpna zmluva je  potvdredním predávajúceho akceptovaná.
Záväzným akceptovaním objednávky je e-mailové potvrdenie, ktoré pošle predávajúci kupujúcemu.

2. Storno objednávky
Storno objednávky kupujúcim:
Kupujúci má právo stornovať objednávku urobenú prostredníctvom internetového obchodu do 24 hodín od jej zrealizovania.
Stornovanie objednávky je možné urobiť telefonicky v pracovné dni v čase od 10:00 – 18:00 na čísle 0940/840 240 alebo mailom na info@latkyzlasky.sk.
V prípade stornovania potvrdenej objednávky po 24 hodinách je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním a to vo výške 20% ceny z objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu už zaplatil a následne žiada  o storno objednávky, bude mu táto čiastka  prevedená späť na účet v lehote 14-ich kalendárnych dní od zaslania žiadosti o storno.

Storno objednávky predávajúcim:
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo, neplatné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily, atď.) alebo ak tovar nie je na sklade. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

3. Práva a povinnosti predávajúceho
Dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne
zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné predpisy SR.
Odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky potrebné doklady.
Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

4. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar uložený na pošte. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a zásielka sa vráti s odôvodnením /neprevzatá v odbernej lehote ale zákazník nedostupný/ budem si predajca nárokovať nahradu škody, ktorá týmto konaním vznikla.
Zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväzne akceptovanej objednávke. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane telefónneho čisla a platnej e-mailovej adresy.

5.Dodacie podmienky
Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar expedovať v lehote uvedenej v e-shope pri každom produkte (ak nie je uvedené inak – vypredaný a nedostupný tovar). Doba expedície je do 7 pracovných dní. Za dobu doručenia zásielky od jej podania predávajúcim dopravcovi ručí dopravca.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávky ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. V prípade, že tovar kupujúci neprevezme, odmietne prevziať v odbernej lehote alebo zásielka nemôže byť doručená z dôvodu neoznačenia schránky má predávajúci právo na náhradu škody vo výške dvojnásobku sumy poštovného. Ak zákazník tieto náklady odmietne uhradiť do 14 dní od vrátenia zásielky, náklady sa zvýšia o zmluvnú pokutu vo výške 15 €.
Náklady na doručenie si predávajúci účtuje paušálne vo výške 4,90 eur.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5. obchodných podmienok. A predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 10 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

6. Kúpna cena

Dobierka:
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) dobierkou v mieste dodania tovaru. Výška poštovného a balného bude k objednávke pripočítaná vo výške 4,90 eura. Tovar bude kupujúcemu doručení prepravnou spoločnsťou. Minmálna hodnota objednávky je 4 € bez nákladov na doručenie.
Prevod na účet:
Na vyžiadanie kupujúceho je možné za tovar zaplatiť aj bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Bankové spojenie VUB banka SK0702000000003947038558. K celkovej sume bude pripočítané poštovné vo výške 4,90 eura.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. V takomto prípade bude zásielka odoslaná doručovacou spološnosťou GLS alebo DPD.

Platbu za tovar je možné urobiť v hotovosti alebo platobnou kartou. Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu pri osobnom odbere účtovaná na základe záväzne potvrdenej objednávky prostredníctvom e-shopu.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Reklamácie
Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Podmienky reklamácie predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v časti Reklamácie tovaru.

8. Osobné údaje a ich ochrana
Predávajúci sa zaväzuje dodržať všetky zákonné povinnosti týkajúce sa ochrany údajov o kupujúcom, ktoré predávajúci spracúva. Podmienky ochrany údajov predávajúci uverejňuje na web stránke e-shopu v časti Ochrana osobných údajov.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu do dňa doručenia tovaru.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. V prípade zmeny týchto obchodných podmienok predávajúci zverejní staršie verzie v archíve na web stránke e-shopu. Kupujúci má tak kedykoľvek k dispozícii obchodné podmienky platné v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 11.5.2018